آوای سلماس
مقالات نویسنده ، خبرها و مقالات لینک شده و نویسنده های دیگر
به نام آنکه اگرحکم کندهمه محکومیم

 
تاريخ : دوشنبه ۹ آبان۱۳۹۰

بررسی  افت تحصیلی مقطع اول متوسطه و اقدام آموزش وپرورش سلماس درتذکرات کتبی به فرهنگیان

اقدام آموزش و پرورش سلماس در بوته نقد

اخیرا اداره آموزش وپرورش سلماس به طور رسمی  تذکرات کتبی را به اکثریت دبیران مقطع اول متوسطه ابلاغ نموده ومستند این اقدام خود را افت تحصیلی دانش آموزان در دروس مربوطه در مقایسه با میانگین منطقه ای اعلام کرده است در این خصوص  ظاهرا در سال تحصیلی گذشته افت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول دبیرستان در شهرستان سلماس در مقایسه با سایر مناطق استان آذربایجان غربی رقم وحشتناکی را به خود اختصاص داده و از حیث رتبه بندی در این خصوص سلماس به مرزهای قرمز افت تحصیلی در سطح استان رسیده است به نظر می رسد اقدام مدیریت آموزش وپرورش سلماس در سیر تذکرات کتبی که اپیدمی وار اکثریت دبیران اول متوسطه را شامل شده ،خود باز خورد عجولانه سیر صعودی افت تحصیلی دانش اموزان  اول دبیرستانی های این شهرستان در مقایسه با سایر مناطق استان بوده است . در این خصوص اتخاذ چنین رویکردی از سوی عالی ترین نهادآموزش و پرورش در سلماس و هدایت توپ بازی افت تحصیلی به زمین فرهنگیان، بازتاب های گسترده منفی در اذهان معلمان واعتراضات گسترده آنان را درپی داشته است .براین اساس و باتوجه به انتساب اتهام افت تحصیلی دانش آموزان به سمت وسوی فرهنگیان و اتخاذ رویکردهای انضباطی از جنس تخلفات اداری نگارنده این سطور در تلاش است از منظر نقادی رویکرد اخیر گسترده ترین نهاد آموزشی سلماس رامورد بحث وبررسی قرار دهد.

افت تحصیلی دانش آموزان و میزان سنجی نقش معلمان در آن:

مسئله افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از كشورهای جهان سوم به صورت حاد مطرح است. منابع و امكانات اغلب كشورهای جهان سوم محدود است و این مسئله، صرفه جویی، دقت در مصرف و تخصیص این منابع به بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی را الزامی ساخته است. در كشور ما نیز افت تحصیلی یكی از مشكلات كنونی نظام آموزش و پرورش بوده كه همه ساله دهها میلیارد ریال بودجه كشور را به هدر می دهد. یافته های آمـاری از مدارس كشور نشان دهنده آن است كه افــت تحصیلی به صورت مردودی، ترك تحصیل زودرس و یا اشكال دیگر آن مقادیر زیادی از منابع مالی ملی و استعدادهای انسانی جامعه را تلف کرده است  لذا ضرورت کنکاش عناصر دخیل در افت تحصیلی رابیش از پیش در جهت مهار به هدر رفتن منابع ملی و پتانسیل های انسانی از یک سو و نیل به اهداف فرهنگی برنامه چشم انداز بیست ساله کشور در سوی دیگر از اوجب واجبات نموده است  . پر واضح است واکاوی علل افت تحصیلی دانش آموزان تابعی از متغیرهای متنوع است که می توان به اجمال آنها را در دو مقوله عوامل داخلی (که متوجه نظام آموزش و مدرسه مي باشد) و عوامل خارجی(اجتماعي ، خانوادگي وفردی)دانست.در این خصوص دیدگاه وزیرآموزش وپرورش در مورد تاثیر گذاری علل داخلی قابل توجه است بطوریکه وي با اشاره به دلايل افت تحصيلي در بين دانش‌آموزان معتقد است: «شايد بيش از 100 پارامتر براي افت تحصيلي تعريف شود كه پس از بررسي تنها 20 مورد آن مربوط به آموزش و پرورش بوده و بقيه موارد مربوط به خارج از آموزش و پرورش است » .در راستای عوامل داخلی تاثیر گذار بر افت تحصیلی (مربوط به آموزش و پرورش) که وزیرآموزش و پرورش آن را 20 مورد می داند پارامتر های متعددی مطرح است که این چالش تنوع خود را در مقطع اول متوسطه، که بنابه اعلام معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش بیشترین افت تحصیلی را در کشوردارد(سایت خبر آنلاین-14/2/1390) بارزترنموده است چنانکه علی عباسپور تهرانی فرد رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس در گفتگو با خبر گذاری مهر در باره دلایل افت تحصیلی در مقطع اول دبیرستان می گوید« افت تحصیلی در پایه اول متوسطه دلایل متفاوتی دارد، و مواردی چون: برنامه های آموزشی نامناسب، کتب درسی غیراستاندارد، بحران بلوغ نوجوانان موجب ایجاد این معضل می شود » (خبرگذاری مهر 23/7/1390) همچنین ابراهیم سحر‌خیز، معاون آموزش متوسطه آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در مورد علل افت تحصیلی دانش آموزان اول متوسطه معتقد است « دوران متوسطه دوران سختی است چون هم دانش آموزان به لحاظ سنی در مقطع خاصی قرار دارند و هم حجم کتابهای درسی زیاد است»( سایت خبر آنلاین-14/2/1390) پرواضح است مسئله افت تحصیلی علاوه بر عوامل خارجی که بنا به نظر وزیر آموزش و پرورش اثرات 80 درصدی را دارد ،در حوزه عوامل داخلی ( با حداقل تاثیرات) که متوجه نظام آموزش و پرورش است تابعی از متغیرهای گوناگون چون حجم کتابهای درسی،میزان فراوانی دانـش آموزان در یـك كلاس، برنامه ریزیهای مدیران خرد و کلان آموزش وپرورش ،امکانات سخت افزاری مدارس ،مغلمان و....می باشد براین اساس و با توجه به متغیرهای گوناگون تاثیر گذار بر مسئله افت تحصیلی ،میزان سنجی تاثیرات هر کدام از عناصر دخیل در این آفت (مثل نقش معلم) مستلزم مهار و ثبات سایر عوامل تاثیر گذار است که به نظر می رسد امری محال و غیر ممکن است .حال باید پرسید مسئولان آموزش و پرورش سلماس این امر محال را چگونه ممکن ساخته و ازبین متغیرهای متنوع بابیش از صد پارامتر تاثیر گذار در افت تحصیلی با چه منطق علمی ومیزان سنجی ،معلمان را فاکتور اصلی افت تحصیلی دانش آموزان اول متوسطه دانسته اند؟ چیزی که عالی ترین مقام آموزش وپرورش نیز عاجز ازآن است واین بحران را تابعی از ده هاپارامترها میداند.

تناقضات قانونی وحقوقی :

یک پیمایش حقوقی درمتن تذکرات کتبی داده شده به معلمان اول متوسطه از سوی اداره آموزش و پرورش سلماس گویای اشکالات قانونی ازجهات شکلی و ماهیتی است .در این راستا به نظر می رسد اعلام «تذکر کتبی با درج در پرونده پرسنلی»  و «برخورد قانونی در صورت تکرار افت تحصیلی» از مصادیق مهم این تناقضات و اشکالات است .پرواضح است مصادیق مورد نظر از جنس تنبیهات اداری است و باید آن را در بطن قانون رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی قرارداد که در این خصوص پرسنل وزارت آموزش و پرورش نیز وفق ماده 18 قانون فوق الاشاره از این قاعده مستثنی نیستند .

1- اشکالات شکلی

ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات اداری در هریک از دستگاههای مشمول این قانون ، تنها مرجع رسیدگی به تخلفات اداری واعلام مجازات های مشخص شده در ماده 9 قانون فوق الذکر را فقط در صلاحیت هیات های بدوی،وتجدید نظر میداند که این نهادها هم در یک پروسه تعریف شده قانونی به موارد تخلف رسیدگی می نمایند براین اساس به نظر می رسد در روند اقدام اخیر آموزش وپرورش سلماس مبنی بر تذکرات کتبی، این مسئله مورد توجه قرار نگرفته و طبیعتا عملکرد این نهاد واجد شبهات صلاحیت قانونی است

2- اشکالات ماهیتی

بررسی مفاد قانونی رسیدگی به تخلفات اداری مبیین این موضوع است که  تخلف اداری اعمالی است که مستخدم در زمان برقراری رابطه استخدامی ( آزمایشی ، قطعی ، قراردادی و رسمی ،ثابت و یا دائم)مرتکب گردد و این اعمال از مصادیق بندهای 38 گانه ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد. در این راستا کنکاش بندهای 38 گانه ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات ادرای نشان می دهد که در هیچ یک از مواردی که به عنوان تخلف اداری محسوب شده اثری از واژه«افت تحصیلی» و یا اقدامی مشابه با آن نیست براین اساس به نظر می رسد قانونگذار نیز مسئله افت تحصیلی را با توجه به ادله متعدد ومتغیر آن واجد مصادیق تخلفات اداری ندانسته است .حال باید پرسید اعلام تنبیهات اداری وفق بند«ب» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر توبیخ کتبی وبا درج در پرونده استخدامی بر مبنای کدامیک ازبندهای 38 گانه ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری بوده است ؟چیزی که اداره اموزش وپرورش سلماس تعداد زیادی از معلمان مقطع اول متوسطه را شامل آن نموده است .

نظر به سیر بررسی های انجام شده در این سطور به نظر میرسد اعتراضات فرهنگیان بایسته های قانونی ،علمی را در باطن خودداشته ورویکرد آموزش وپرورش سلماس در مهار افت تحصیلی به شکلی که انجام شده (تذکرات کتبی) از منظر قانونی ،عقلانی و علمی قابل دفاع نیست لذا پیشنهاد می شود با توجه به آثارمنفی روانی ،حقوقی و شخصیتی اقدام انجام شده تذکرات به نحوی که اعلام شده باز پس گرفته شده و ضمن دلجویی از فرهنگیان عزیز راهکارهای اصولی علم محور برای مهار افت تحصیلی دانش اموزان بکار برده شود .انشااللهارسال توسط علی محمدی ایروانلو

خرید شارژ

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود